فدراسیون بین المللی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی(فموزا) برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه حساب خیریه افتتاح می کند
۲۳ آذر

 

جان تورنتس رئیس فموزا با اعلام این خبر افزوداین حساب در یکی از بانکهای ژنو افتتاح واز طریق فموزا پوروموت میشود تاعلاوه بر خارجیها ایرانیان مقیم خارج از کشور هم بتوانندکمک هایشان را به ایران انتقال دهند وی افزودبا توجه به محدودیتهایی که برای انتقال وجه به ایران وجود دارد ما با همکاری یک نهاد […]