پنل استان سمنان با عنوان فرصت های سرمایه گذاری این استان

در این نشست آقای خباز اسنانداری سمنان پتانسیل های استان را به بخش های مختلف از جمله خودروسازی، صنعت، معادن فلزی و غیرفلزی، گردشگری و میراث فرهنگی تشریح کرد.
در این پتانسیل آقای جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان هم گفت این استان جز معدود استان هایی است که کل اقتصاد آن در دست بخش خصوصی است و چند واحد دولتی استان نیز همه خصوصی شده اند. ….

دیدگاه خود را بنویسید