فدراسیون بین المللی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی(فموزا) برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه حساب خیریه افتتاح می کند
۲۳ آذر

 

جان تورنتس رئیس فموزا با اعلام این خبر افزوداین حساب در یکی از بانکهای ژنو افتتاح واز طریق فموزا پوروموت میشود تاعلاوه بر خارجیها ایرانیان مقیم خارج از کشور هم بتوانندکمک هایشان را به ایران انتقال دهند
وی افزودبا توجه به محدودیتهایی که برای انتقال وجه به ایران وجود دارد ما با همکاری یک نهاد خیریه بین المللی به شیوه ای عمل می کنیم که پولها به راحت وارد ایران شود
جان تورنتس که بلافاصله پس از نشست فرصتهای اقتصادی وسرمایه گذاری ایران به کرمانشاه سفر کرده بوددر ادامه افزود فموزا نهایت همکاری ممکن را برای بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه انجام خواهد داد و شرکتهای خارجی متخصص در امر بازسازی را برای تسریع در بازسازی مناطق زلزله زده معرفی خواهد کرد.
رییس فموزا پس از بازدید از مناطق زلزله زده و منطقه آزاد قصر شیرین در جلسه ای با استاندار کر مانشاه شر کت کرد در این جلسه با توجه به وجود دو پایانه مرزی در استان کر مانشاه برسرمایه گذاری فموزا در این مناطق تا کید شد
سفر رییس فموزا به کرمانشاه به پیشنهادو ابتکار علی سیف سپهوند سرمایه گذار و برگزار کننده نشست ۴روزه فرصتهای اقتصادی و سرمایه گداری ایرا ن صورت گرفت .نشستی که درآن معادل ۶میلیارد دلار تفاهم نامه بین سرمایه گذاران خارجی و سرمایه پذیرا ن ایرانی امضا شد
روابط عمومی نشست فرصت های اقتصادی وسرمایه گذاری ایران

دیدگاه خود را بنویسید