محلول ضدعفونی کننده دست وسطح ۷۰% در اندازه و ظروف متفاوت :۱۵۰ سی سی
۲۵۰ سی سی
۵۰۰ سی سی
۱ لیتری
۱/۵لیتری
گالن ۱۰ و۲۰ لیتری